bat賣黃金出高價 黃金收購首選 - Shiny黃金回收

賣黃金出高價

 
炫麗珠寶
今日回收價格
黃金
(每台錢)
白銀
(每台錢)
-- 未 稅 --
[金塊]
品牌1公斤
4,440
[原料99]
56.93
[港條]
品牌5兩
4,390
[原料999]
57.55
[飾金]
一般黃金
4,350
[原料9999]
57.86 
[22K金] 3263
[18K金] 2300
[製品999]
58.47 
[14K金] 1400
[9K金] 1050
[製品9999]
58.78
白金
(每台錢)
GIA鑽石
[條塊]
3,230
[1克拉]
23.73萬
(F/VVS1)
[飾品]
3,110
[0.5克拉]
4.843萬
(F/VVS1)
媒體報導、投資趨勢、白銀、白銀價格、銀飾、黃金、黃金價格、黃金回收、珠寶、鑽石、貴金屬回收